Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana

Comunicació incidència, queixa, suggeriment, petició i/o consulta

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitudDocuments relacionats:
Podeu adjuntar en format digital (preferiblement .pdf) els documents que considereu oportú.

Adjuntar-hi documents

A continuació pot signar digitalment els documents adjunts

Seleccionar documents a signar

Informació de la Sol·licitud

Centre al que vincular la sol·licitud

Declaració del sol·licitant/representant

Declaro que les dades consignades en aquest formulari, així com els documents adjunts són certs, i que soc coneixedor/a que la seva inexactitud o falsedat o omissió, pot comportar deixar sense efectes el tràmit corresponent i exigències de les responsabilitats previstes a la legislació vigent.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,  us informem:

Responsable del tractament de les dades: Ajuntament d’Alella
Dades de contacte del/de la delegat/da de protecció de dades: alella.dpd@alella.cat
Finalitat del tractament: Registre, atenció i tramitació de la sol·licitud, i gestió del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament.
Legitimació per al tractament: En compliment d’obligacions legals.
Destinataris/àries: Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte en les casos previstos legalment.
Drets: A accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació.
Termini de conservació: Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals han estat obtingudes.

Podeu accedir a la informació completa a: www.alella.cat/protecciodades  o sol·licitar-ne una còpia en paper a les oficines de l’Ajuntament.

L'Ajuntament d'Alella pot haver de consultar les vostres dades davant d'altres administracions públiques per a la resolució d'aquest tràmit.


Carpeta del ciutadà

Veure els meus tramits i gestions personals

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament
Pl. Ajuntament, 1
08328 Alella

Tel.- 93 555 23 39  alella.oac@alella.cat


_

Horari de l'oficina:
dilluns a divendres 8:30 a 14
dijous de 16:15 a 19:00

Horari intensiu:
dilluns a divendres 8:30 a 14
(dijous tarda tancat)

D'1 de juny a 30 de setembre
Festes de Nadal
Setmana Santa

| © 2018 AJUNTAMENT D'ALELLA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas